• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Vitajte na stránke našej školy

    • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava

    • ZRIAĎOVATEĽ

    • TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

     P. O. BOX 128
     Starohájska 10
     917 01 Trnava


    • Oznam o stravovaní žiakov v šk. roku 2020/2021

    • Od 01. 09. 2019 nadobudli platnosť nové finančné pásma vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.

     • Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín + réžia (ubytovaní žiaci)

     Raňajky/Desiata:      1,26 € + 0,00 €

     Obed:                        1,33 € + 0,20 €

     Večera:                      1,22 € + 0,20 €

     Spolu:                       3,81 € + 0,40 € = 4,21 €

     • Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín + réžia (dochádzajúci žiaci)

     Obed:                         1,33 € + 0,20 €

     Spolu:                       1,33 € + 0,20 € = 1,53 €

     • Spôsob úhrady stravného:

     Platba za stravu sa uhrádza mesiac vopred vždy do 10.-eho v mesiaci (ubytovaní žiaci) a do 20.-eho v mesiaci (denní žiaci) formou trvalého príkazu. Napr. za október je potrebné zaplatiť do 10. septembra 2020 (ubytovaní žiaci) a do 20. septembra 2020 (dochádzajúci žiaci). Pri úhrade stravy trvalým príkazom je nutná jeho realizácia od 10. 8. 2020 do 10. 5. 2021 (ubytovaní žiaci) a od 20. 8. 2020 do 20. 5. 2021 (dochádzajúci žiaci). Nevyhnutnou súčasťou trvalého príkazu je  variabilný symbol. Je potrebné a dôležité zadať správny variabilný symbol (do poznámky: meno stravníka), na základe ktorého bude platba identifikovaná.

     Číslo účtu ŠJ: IBAN:SK24 8180 0000 0070 0049 4014

     • Odporúčaná výška mesačnej platby:

     75,00 € (ubytovaní žiaci)

     33,00 € (dochádzajúci žiaci) 

     Preplatky za stravu poukážeme v mesiaci júl 2021 priamo na účet platcu.

     • Prihlásenie a odhlásenie zo stravy

     Pre ubytovaných žiakov začíname variť od 2. septembra 2020 (streda) a pre dochádzajúcich žiakov od 3. septembra 2020 (štvrtok).

     Identifikačné kartičky z minulého roka sú platné aj v novom školskom roku.

     Za prihlásenie na obedy sa považuje kópia trvalého príkazu vhodená do schránky v jedálni.

     • Novoprijatí stravníci

     Ak žiak prinesie vedúcej ŠJ vyplnenú prihlášku na stravovanie a k nahliadnutiu kópiu o zadaní trvalého príkazu a jednorazovej úhrady, od nasledujúceho dňa sa môže začať stravovať a bude mu aktivovaná a odovzdaná identifikačná karta.

     Na každý nový mesiac bude žiak prihlásený automaticky na základe prijatej platby. Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné deň vopred do 1000hod. vhodením lístku do schránky (uviesť priezvisko,triedu,deň prihlásenia-odhlásenia,podpis; pri ubytovaných žiakoch-podpis vychovávateľa), telefonicky alebo osobne v ŠJ. Za neodobratú stravu alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.  

     • Strata alebo zabudnutie identifikačnej karty

     V školskej jedálni je inštalovaný elektronický systém výdaja stravy s využitím osobných identifikačných kariet. Strava sa vydáva použitím karty. Novoprijatí študenti ju dostanú pri nástupe do internátu.

     V prípade zabudnutia karty študent o jedlo nepríde. Cez vychováteľku alebo v kancelárii vedúcej ŠJ si vyzdvihne náhradnú stravenku a jedlo dostane.

     V prípade straty karty sa stará karta zablokuje a vydá sa nová karta.

     Platba za identifikačnú kartu na stravovanie predstavuje čiastku 1,34 € a je automaticky odrátaná z mesačnej platby na stravovanie. Karta sa používa po dobu do ukončenia ubytovania a štúdia.

      

     • Prednosti školského stravovania

     Stravovanie už od útleho detstva ovplyvňuje naše zdravie. Každé dieťa si nesie stravovacie návyky z domáceho prostredia. Musí si postupne od škôlky až po strednú školu zvykať na nový stravovací režim, nové jedlá a chute. Práve deti v období puberty začínajú odmietať školské stravovanie a uprednostňujú FAST FOOD a bufety. V takýchto zariadeniach rýchleho občerstvenia zďaleka Vaše dieťa nedostane tak energeticky vyváženú stravu ako v ŠJ a ďalším negatívom je neporovnateľne vyššia cena oproti školskému stravovaniu.

     V školskej jedálni pripravujeme jedlá podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie (ďalej len „MSN") vydaných MŠ VV a Š SR (ďalej len ministerstvo) podľa §140 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Pri tvorení jedálnych lístkov sa riadime zásadami pre zostavovanie JL podľa Vyhlášky MŠ VV a Š SR č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. 

     Školské stravovanie poskytuje pestrú stravu s výživovou hodnotou, akú pre svoj vek deti potrebujú. Striedajú sa technologické postupy, jedlá sýte a ľahko stráviteľné, samozrejmosťou je, že sa uprednostňuje nákup slovenských výrobkov, mäsa, zeleniny.

     V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedúcu ŠJ.

     Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

     t.č.: 033/5521157 / Ing. Alena Rišková

    • Naša škola sa predstavuje vo videu

    • Venujte nám svoje 2% z daní

    • Vážení rodičia a priatelia školy, 
     pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2 % z dane!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj občianske združenie RADA RODIČOV pri Strednej priemyselnej školy stavebnej v Trnave. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!


   • 3. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES
    • 3. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES

    • 31. 1. 2020
    • Dňa 24. 01. 2020 organizovala Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave svoj v poradí už trí reprezentačný ples. Teší nás, že si tieto podujatia obľúbili nielen zamestnanci, ale aj súčasní žiaci a najmä absolventi školy, ktorí túto udalosť využijú aj na organizovanie svojej stretávky. Tak tomu bolo aj tento ročník. Stretávku si okrem ďalších ročníkov zorganizovala s bohatou účasťou trieda IV.B, ktorá sa stretla po 30 rokoch od svojho úspešného ukončenia štúdia na našej škole. Atmosféra bola už tradične rodinná - spomienky, výborné jedlo, zábava, bohatá tombola... Už teraz sa tešíme na ďalší ročnik :-)

   • INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
    • INFORMÁCIE O ŠTÚDIU

    • 21. 2. 2017
    • Informácie o možnosti štúdia v našej škole, študijných odboroch a kritériách na prijímacie skúšky.

     Pre bližšie informácie kliknite na prehľadnú tabuľku študijných odborov.

     INFORMÁCIE O ŠTÚDIU - Obrázok 1

   • SOČ - krajská prehliadka
    • SOČ - krajská prehliadka

    • 16. 4. 2019
    • SPŠ stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave organizovala v spolupráci s OÚ Trnava 41. ročník KP SOČ.

     Stredoškolská odborná činnosť je známa takmer každému pedagógovi a študentovi strednej školy. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúseností a talentu mladých ľudí. Stimuluje tvorivé a kritické myslenie, učí pracovať a vzájomne sa rešpektovať v tíme.

   • 2. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES
    • 2. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES

    • 29. 11. 2018
    • Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Trnava organizovala 2. Školský reprezentačný ples dňa 25. januára 2019. Atmosféra bola už tradične skvelá, jedlo vynikajúce a zábava spojená s tancom trvala až do rána. Všetky fotky z plesu nájdete na našej oficiálnej facebookovskej stránke. Opäť sa tešíme na ďalší ročník :-)

   • 1. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES
    • 1. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES

    • 13. 11. 2017
    • Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Trnava, ktorá organizovala 1. Školský reprezentačný ples dňa 19. januára 2018, ďakuje všetkým zúčastneným za vynikajúcu atmosféru a skvelú zábavu. Všetky fotky z plesu nájdete na našej oficiálnej facebookovskej stránke. Dúfame, že sa začala nová tradícia a o rok sa opäť stretneme :-)

   • ISIC zľavy
    • Rodinný dom VELUX

    • Študenti našej školy štvrtý rok po sebe získali najvyššie ocenenie spomedzi 60 prác zo 14 stavebných priemysloviek na Slovensku. Okrem prvého miesta sme získali aj druhú priečku a dve mimoriadne ocenenia.

     Na konci júna sa konal už 11. ročník celoslovenskej súťaže „Rodinný dom Velux“.  Súťaž je určená pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo na Slovensku. Predmetom súťaže je štúdia rodinného domu, kde denné svetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádza do objektu cez strechu, prostredníctvom výrobkov VELUX.

     Každoročne sa usporiadateľ súťaže - spoločnosť VELUX, spol. s r. o. snaží vybrať pre slávnostný ceremoniál spojený s vyhlásením výsledkov nejaký atraktívny priestor, atraktívny hlavne zo stavebného alebo architektonického hľadiska. Tohto roku – 19. júna - sme mali možnosť pobudnúť na najvyššie položenej terase na Slovensku, na 22. podlaží Twin City Tower v Bratislave. Vyhlásenie výsledkov bolo spojené aj s malou prednáškou o tejto zaujímavej stavbe. Moderátorom bol výborný, vtipný a pohotový Martin Madej.

     Porota pracovala tohto roku v zložení:

     Ing. Arch. Ľubomír Závodný – Architektonická kancelária Ľubomír Závodný, s. r. o.

     Ing. Arch. Štefan Polakovič – Architektonický ateliér GutGut (o.i. aj člen poroty CeZaAr)

     Ing. Arch. Klára Bukolská – VELUX

     Ing. Alena Galanová – vedúca odobru vzdelávacích programov, ŠIOV

     Ing. Arch. Martin Doršic – Architektonická kancelária ddak, s. r. o. (zakladateľ súťaže).

     Pred vyhlásením výsledkov sa naša nervozita stupňovala, nakoľko v minulých troch ročníkoch naša škola v tejto prestížnej súťaži v rámci Slovenska zvíťazila, čo začalo biť do očí ostatným školám. Aj preto, napriek výborným projektom, sme šli do celoslovenského kola s malou dušičkou. Dúfali sme aspoň v jedno umiestnenie. Nakoniec sme zistili, že na to nebol dôvod. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou... 

     Porota vysoko ocenila kvalitu prác našich študentov, ako aj prácu konzultantov. Bolo veľmi príjemné počúvať, že trnavská priemyslovka je TOP medzi priemyslovkami, o čom svedčí fakt, že každoročne valcujeme svojich konkurentov. Myslíme si, že toto je to správne P.R. pre šírenie dobrého mena našej školy, za čo ďakujeme zúčastneným žiakom, ako aj ich konzultantom, najmä Oliverovi Hacajovi a Ing. Zuzane Mištinovej, ktorí viedli žiakov v rámci krúžkovej činnosti „Architektonický ateliér“. Zároveň je to výzvou pre študentov, ktorí by mali záujem o takúto formu svojho osobného odborného rastu, aby sa aj v budúcom školskom roku zapojili do krúžkovej činnosti.

  • Zvonenia

   Sobota 15. 8. 2020
  • Fotogaléria

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Marcel Chrvala +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Mgr. Andrea Červenková +421 33 5521 157 kuchyňa - Ing. Alena Rišková +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod) alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....cervenkova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................winterova@spslomontt.sk
  • Prihlásenie