• Prijímacie konanie

    • INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

     Výsledky prijimacieho konania

     AKTUALIZÁCIA 15. júna 2020

     NAPLNENOSŤ TRIED VO VŠETKÝCH ODBOROCH JE 100%

     K dnešnému dňu máme naplnené počty na všetkých odboroch podľa plánu výkonov. Ak nie ste prijatí, riaďte sa bodom č. 2 (nižšie).

     3650M staviteľstvo: STA_4jun2020.pdf

     3692M geodézia, kartografia a kataster: GEO_4jun2020.pdf

     3917M06 TIS v stavebníctve: TIS_4jun2020.pdf

     Legenda: P prijatý, treba obratom vykonať zápis
       X zrušený, vybral si iný odbor alebo školu
       N neprijatý

      

     Ďalší postup: 

     1. CHCEM SA ZAPÍSAŤ (som prijatý a mám záujem o štúdium vo Vašej škole): je potrebné čo najskôr (najlepšie obratom) sa "zapísať" jednou z nasledujúcich možností:

     a.) Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium vytlačiť, vypísať, podpísať a naskenované poslať na mail sekretariat@spslomontt.sk (stiahnuť: Zavazne_potvrdenie_o_nastupeni.pdf).

     b.) Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium vytlačiť, vypísať, podpísať a doručiť osobne, resp. vhodením do poštovej schránky školy umiestnenej na budove školského internátu, na Lomonosovovej ulici č. 7 v Trnave (stiahnuť: Zavazne_potvrdenie_o_nastupeni.pdf).

     c.) Vyplniť zápis elektronicky (https://spsstt.edupage.org/register/).

     2. NIE SOM PRIJATÁ/Ý: V prípade, že Váš záujem o štúdium na našej škole pretrváva, je Vaše právo podať si odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí (môže byť doručené aj ako naskenované v prílohe na mail: sekretariat@spslomontt.sk). Ak sa miesto na Vami požadovanom odbore uvoľní, tak budeme v poradí umiestnenia uchádzača oslovovať tých, ktorí si podajú odvolanie a meniť rozhodnutie o neprijatí na rozhodnutie o prijatí. 

     do 29. mája 2020 - riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na strednú školu a zároveň zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy,

     do 4. júna 2020 - doručí zákonný zástupca uchádzača na strednú školu potvrdenie o nastúpení alebo o nenastúpení žiaka na štúdium,

     do 15. júna 2020 - riaditeľ strednej školy oznámi možnosť prijať ďalších uchádzačov podľa zverejneného zoznamu (posúvanie hranice, ak sa nenaplní plánovaný stav, napr. bol uchádzač prijatý na dve školy a vybral si inú, takže uvoľnil miesto nasledujúcemu...),

     do 19. júna 2020 - zákonný zástupca uchádzača môže podať prihlášku pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest, ak také sú.

     Kritériá na prijatie pre školský rok 2020-21:  624001_Kriteria_2020_7._5._2020.pdf (upravené na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR)

     e-mail: sekretariat@spslomontt.sk

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Marcel Chrvala +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Mgr. Andrea Červenková +421 33 5521 157 kuchyňa - Ing. Alena Rišková +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod) alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....cervenkova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................winterova@spslomontt.sk
  • Prihlásenie