• Pri nástupe do školského internátu je potrebné priniesť:

     • Rozhodnutie o prijatí.
     • Fotografiu   4 x 4 cm (3 ks).
     • Kópiu trvalého príkazu na úhradu stravy a ubytovania.
     • Osobné a hygienické potreby.
     • Obliečky na podušku, paplón a plachtu.

      

     Výška príspevku za ubytovanie  je  30   mesačne. Platba sa realizuje trvalým príkazom alebo cez  internet  banking  do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca (august až máj) na číslo účtu v tvare IBAN: SK76 8180 0000 0070 0049 3951, do správy pre prijímateľa treba zadať priezvisko a meno (v tomto poradí) ubytovaného žiaka.

      

     Výška príspevku na stravu  je 5,18 €/deň, t. j. zálohovo mesačne 110,- € (celodenná strava) alebo mesačne 70,- € (raňajky+ desiata, večera). Platba sa realizuje trvalým príkazom alebo cez  internet  banking  do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu v tvare IBAN: SK24 8180 0000 0070 0049 4014. Variabilný symbol k tomuto číslu účtu Vám bude zaslaný spolu s rozhodnutím o prijatí.

      

     UPOZORNENIE  PRE RODIČOV:

     Počas pobytu v ŠI musí žiak plniť podmienky stanovené Školským poriadkom ŠI.

     V ŠI je zakázané fajčiť, uschovávať a používať alkoholické nápoje a ostatné psychotropné látky a prísť pod ich vplyvom. Ďalej je zakázané hrať hazardné hry, používať vlastné elektrospotrebiče (okrem osobných prenosných PC, drobnej audiotechniky a osobných elektrických kozmetických spotrebičov), prechovávať strelné zbrane, náboje, výbušniny, chemické a iné látky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie žiakov. Vo výnimočných prípadoch je možné používať certifikované elektrické predlžovacie šnúry s možnosťou vypínania.

     Žiak je povinný nahradiť všetky škody, ktoré v ŠI spôsobil úmyselne alebo z nedbanlivosti.

     Žiak, ktorý pravidelne užíva lieky, má povinnosť túto skutočnosť oznámiť príslušnej vychovávateľke a predložiť lekársku správu o režime užívania. Vychovávateľky nenesú zodpovednosť za ich užívanie.

     Žiak má povinnosť oznámiť príslušnej vychovávateľke informácie o svojom zdravotnom stave, pokiaľ by svojím zdravotným stavom ohrozoval ostatných žiakov ubytovaných v ŠI.

     Prevádzka školského internátu je v čase školského vyučovania, a to od nedele 18.00 hod. do piatka 15.30 hod. (ubytovaný žiak musí opustiť školský internát najneskôr do 15.15 hod.).

     V prípade, že Vaše dieťa nenastúpi do ŠI, oznámte nám to!

     Nástup do ŠI bol dňa 4. septembra 2022 (nedeľa) od 15.00  do 20.00 hod.

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 sekretariát riaditeľa školy +421 33 5521 157 kuchyňa - Denisa Bičanová +421 910 918 672 školský internát - Mgr. Jana Chrvalová (po 15:30 hod)
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava Slovakia
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....lederleitnerova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................chrvalova@spslomontt.sk školská jedáleň ........................bicanova.denisa@zupa-tt.sk
  • Prihlásenie