• Profil verejného obstarávateľa

    • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava  je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platnou organizačnou štruktúrou.

     Verejné obstarávanie podľa rozpočtu na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek, zabezpečujú určené osoby na verejné obstarávanie podľa internej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie pre Strednú priemyselnú školu stavebnú Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava.

     Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované na webovom sídle školy v časti "Verejné obstarávanie" a podľa potreby vo Vestníku verejného obstarávania.

      

     Identifikácia verejného obstarávateľa:

     Názov organizácie: STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ DUŠANA SAMUELA JURKOVIČA, LOMONOSOVOVA 7, TRNAVA

     Adresa organizácie: Lomonosovova 7, 917 08 Trnava

     IČO: 00399817

     Internetová adresa organizácie: www.spsstt.edupage.org

     Email: sekretariat@spslomontt.sk

     Štatutárny zástupca: Ing. Marcel Chrvala – riaditeľ

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 sekretariát riaditeľa školy +421 33 5521 157 kuchyňa - Denisa Bičanová +421 910 918 672 školský internát - Mgr. Jana Chrvalová (po 15:30 hod)
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava Slovakia
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....lederleitnerova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................chrvalova@spslomontt.sk školská jedáleň ........................bicanova.denisa@zupa-tt.sk
  • Prihlásenie