• Modernizácia vzdelávania v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo

    • Názov projektu: Modernizácia vzdelávania v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo

     Trvanie projektu: február 2014 - júl 2015

     Celková dotácia projektu: 136962,63 EUR

     Hlavné aktivity projektu: 

     1. Práce na úprave ŠkVP, tvorbe učebných materiálov, výrobe modelov a na zariadení odborných učební

     2. Vzdelávanie učiteľov podieľajúcich sa na vzdelávaní študentov príslušného odboru

      

     Cieľové skupiny projektu:

     - pedagogickí zamestnanci Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava

     - žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava

     V rámci aktivít projektu sa bude realizovať:

     - úprava ŠkVP študijného odboru staviteľstvo so zameraním na skupinu voliteľných predmetov na navrhovanie a realizáciu sklonitých striech,

     - tvorba učebných textov špecifických odborných predmetov pre predmetné zameranie,

     - výroba modelov konštrukčných systémov sklonitých striech,

     - vybavenie dvoch odborných učební zariadením, výpočtovou technikou, didaktickými pomôckami, pracovným náradím a drevoobrábacími ručnými strojmi,

     - vzdelávanie učiteľov v odbornej oblasti navrhovania a realizácie sklonitých striech, v moderných metódach pedagogického procesu a vo zvládaní psychologických aspektov práce so žiakmi.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 sekretariát riaditeľa školy +421 33 5521 157 kuchyňa - Denisa Bičanová +421 910 918 672 školský internát - Mgr. Jana Chrvalová (po 15:30 hod)
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava Slovakia
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....lederleitnerova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................chrvalova@spslomontt.sk školská jedáleň ........................bicanova.denisa@zupa-tt.sk
  • Prihlásenie