• Školský internát pri Strednej priemyselnej škole stavebnej D. S. Jurkoviča v Trnave

    •  

     Školský internát je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Je súčasťou Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave. Poskytuje ubytovanie a stravovanie žiakom našej školy, ale aj žiakom z iných škôl.

     Naším prvoradým cieľom je vytvorenie príjemného prostredia, dobrých podmienok na štúdium s pestrou ponukou aktivít na voľný čas.

     Celodenné stravovanie pre ubytovaných žiakov je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá je súčasťou internátu.

     Výchovno-vzdelávacia činnosť:

     Vo výchovno-vzdelávacej činnosti ŠI sa uplatňuje tvorivo-humanistický model výchovy a vzdelávania, v ktorom je v centre pozornosti žiak, jeho potreby a záujmy. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú vychovávateľky podľa výchovného programu školského internátu v čase mimo vyučovania. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa zameriava na pomoc žiakom pri ich príprave na vyučovanie, formovanie aktívneho postoja k sebavzdelávaniu a sebavýchove, uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov, na rozvíjanie nadania, špecifických schopností a tvorivosti, na aktívne využívanie voľného času, oddych a relaxáciu.

     Žiaci sú rozdelení do štyroch výchovných skupín.

     Oblasti záujmovej činnosti, ktoré ŠI ponúka:

     • spoločenská výchova,
     • mravná výchova a výchova k hodnotám,
     • pracovná výchova a rozumová výchova,
     • estetická výchova,
     • telesná a športová výchova,
     • rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu,
     • ekologická výchova.

      

     Ubytovanie:

      

     Žiaci sú ubytovaní v dvojlôžkových izbách, v ktorých majú všetko na uspokojenie štandardných potrieb.

     Izby sú pokryté WIFI sieťou.

     Školský internát je otvorený od nedele 18.00 hod. do piatka 15.30 hod.

     Počas víkendov, sviatkov a školských prázdnin je školský internát zatvorený.

     Ubytovaní v našom internáte majú k dispozícii:

     • spoločenskú miestnosť,
     • telocvičňu,
     • študovňu,
     • kuchynky vybavené chladničkami, sporákmi a varnými kanvicami,
     • počítačovú miestnosť,
     • pripojenie na internet,
     • hudobnú miestnosť,
     • knižnicu.

      

     Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte bola určená jednotne pre všetkých ubytovaných žiakov rozhodnutím riaditeľa školy na základe Dodatku č. 2 k VZN TTSK č. 17/2008 na sumu 30 €/mesiac. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca (august až máj), ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

     Stravovanie:

     Žiaci ubytovaní v školskom internáte odoberajú celodennú stravu.

     Odhlasovanie zo stravy je možné najneskôr 24 hod. vopred do 10.00 hod. prostredníctvom vychovávateliek, resp. zákonného zástupcu.

     Raňajky + desiata      1,68 €

     Obed                          1,71 €

     Večera                       1,79 €

     Spolu                         5,18 €

     Kontaktné údaje – školská kuchyňa:

     Telefónne číslo: 033 /5521 157

     E-mailová adresa: bicanova.denisa@zupa-tt.sk

      

     Kontaktné údaje – školský  internát:

     Školský internát pri SPŠS DSJ Trnava

     Lomonosovova 7

     917 08 Trnava

     Telefónne číslo: 033/5521107, 0910918672

     E-mailová adresa: chrvalova@spslomontt.sk


      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 sekretariát riaditeľa školy +421 33 5521 157 kuchyňa - Denisa Bičanová +421 910 918 672 školský internát - Mgr. Jana Chrvalová (po 15:30 hod)
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava Slovakia
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....lederleitnerova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................chrvalova@spslomontt.sk školská jedáleň ........................bicanova.denisa@zupa-tt.sk
  • Prihlásenie