• Prístup k informáciám

    • Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou

     Sídlo: Lomonosovova 7, 917 08 Trnava

     Tel.: 033/5521103, 033/5521107

     Fax.: 033/5521103

     E-mail: sekretariat@spslomontt.sk

     Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava je orgánom štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení zriadená Trnavským samosprávnym krajom v Trnave zriaďovacou listinou č. 2002/74-22 škol.

     Sídlom Strednej priemyselnej školy stavebnej D. S. Jurkoviča je Trnava, Lomonosovova 7.

     Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča v Trnave je rozpočtovou organizáciou riadenou Trnavským samosprávnym krajom.

     Identifikačné číslo SPŠS D. S. Jurkoviča v Trnave: 00399817.

     Štátnu správu na úseku školy vykonáva riaditeľ školy.

     Predmet činnosti:

     • Výchova a vzdelávanie v študijných odboroch zaradených v sieti študijných a učebných odborov podľa schválených školských vzdelávacích programov.
     • Zabezpečovanie stravovania žiakov a zamestnancov školy.
     • Zabezpečovanie ubytovania žiakov.
     • Vykonávanie ďalších činností, ktoré nie sú v rozpore s poslaním školy, upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     V právnych vzťahoch vystupuje organizácia vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov v zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach.

     Predmet činnosti realizuje škola podľa základných zákonov vyhlášok a metodických usmernení súvisiacich so školským procesom, ktoré sú dostupné na adrese www.minedu.sk.

     Získavanie informácií

     V súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) má každý občan právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Povinná osoba na SPŠS D. S. Jurkoviča je riaditeľ školy.

     SPŠS D. S. Jurkoviča podľa § 5 ods. 1 a 5 a § 6 zákona o slobode informácií zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (internet) ku skutočnostiam, ktoré umožňujú získavanie informácií.

     Na uplatňovanie zákona v podmienkach SPŠS D. S. Jurkoviča určujem tento postup:

     1. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie (§ 5 ods. 1 písm. b) zákona):

     Informácie poskytuje žiadateľom ústne, písomne, elektronicky Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou. Osobné a telefonické poskytovanie informácií sa realizuje výhradne v úradných hodinách.


     Miesto: SPŠS D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava, sekretariát riaditeľa
     Tel.: 033/5521103
     Fax:  033/5521103
     E-mailsekretariat@spslomontt.sk

     Úradné hodiny:

     utorok          08,00 – 12,00

     streda          13,00 – 15,00

     Spôsob, akým možno získavať informácie:

     Ústne:

     Ústnu žiadosť zapíše poverený zamestnanec, zaeviduje ju do centrálnej evidencie a následne zabezpečuje sprístupnenie informácie, a to buď priamo, alebo odkazom na príslušný verejný zdroj informácie v súlade s § 7 zákona. Oddelenie pre komunikáciu s verejnosťou - sekretariát riaditeľa školy, budova SPŠS D. S. Jurkoviča, kancelária č. 17.

     V prípade, že pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou požadovanou informáciou nedisponuje, dohodne so žiadateľom formu doručenia informácie. Následne žiadosť odstúpi vecne príslušnému útvaru, pričom sleduje dodržanie termínu vybavenia. Zodpovednosť za včasnosť, správnosť a úplnosť informácie, alebo za jej odmietnutie, nesie riaditeľ školy.

      

     Písomne (pošta a fax):

     Zamestnanec písomnú žiadosť postúpi na vybavenie vecne príslušnému útvaru, pričom sleduje dodržanie termínu vybavenia. Útvar, ktorý žiadosť o informáciu vybaví, alebo odmietne vybaviť, oznámi príslušné skutočnosti Pracovisku pre komunikáciu s verejnosťou. Zodpovednosť za včasnosť, správnosť a úplnosť informácie, alebo za jej odmietnutie nesie riaditeľ školy.

     Elektronicky:

     Na vybavovanie žiadostí o poskytnutí informácie prostredníctvom elektronickej pošty je e-mailová adresa: sekretariat@spslomontt.sk.

     Každý zamestnanec SPŠS D. S. Jurkoviča, ktorý obdrží žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona, ju ihneď presmeruje a odošle na zriadenú elektronickú adresu. Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou túto žiadosť zaeviduje a odstúpi ju vecne príslušnému útvaru, pričom sleduje dodržanie termínu vybavenia. Zamestnanec, ktorý elektronicky sprístupňuje informáciu, je povinný ju súčasne odoslať aj Pracovisku pre komunikáciu s verejnosťou. Zodpovednosť za správnosť a úplnosť informácie nesie poskytovateľ príslušnej informácie podľa adresy elektronickej pošty.

     Všetky pracoviská SPŠS D. S. Jurkoviča sú povinné bez zbytočného odkladu odstúpiť Pracovisku pre komunikáciu s verejnosťou všetky žiadosti o sprístupnenie informácie, podané v súlade so zákonom.

     2. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku (§ 5 ods. 1 písm. c) zákona):

     Proti rozhodnutiu riaditeľa SPŠS D. S. Jurkoviča v Trnave o odmietnutí požadovanej informácie možno podať podľa § 19 zákona písomné odvolanie (rozklad) v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona. O tomto odvolaní (rozklade) rozhodne príslušný štátny druhostupňový orgán.

     3. Informácia o postupe, ktorú musí SPŠS D. S. Jurkoviča dodržiavať pri vybavovaní žiadosti o informáciu:

     a/ Zamestnanec Pracoviska pre komunikáciu s verejnosťou (ďalej len zamestnanec) zaeviduje žiadosť o informáciu pri jej podaní, informáciu podá, alebo sprostredkuje kontakt žiadateľa s vecne príslušným útvarom. V prípade, že informáciu vybavuje vecne príslušný útvar, sleduje spôsob jej vybavovania, dodržiavanie termínov a zaeviduje výsledok podania žiadosti o informáciu určeným spôsobom. Informáciu oznámi alebo zašle žiadateľovi v zákonnej lehote.

     b/ Žiadosť o sprístupnenie informácií SPŠS D. S. Jurkoviča vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich dní odo dňa podania žiadostí alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadostí (§ 14 ods. 2 a 3 zákona). Zo závažných dôvodov môže SPŠS D. S. Jurkoviča predĺžiť lehotu, najviac o desať dní.

     c/ Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené môže do piatich dní od podania žiadosti oznámiť žiadateľovi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, SPŠS D. S. Jurkoviča mu ich sprístupní.

     d/ SPŠS D. S. Jurkoviča má právo podľa § 8 – 10 zákona obmedziť prístup k informáciám, ak sa týkajú ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva a ďalších dôvodov uvedených v § 11 zákona. Oznámenie o obmedzení prístupu k požadovanej informácii vydá riaditeľ školy.

     Záverečné ustanovenia

     Zodpovednosť za úplné, správne a včasné sprístupnenie informácie alebo za oznámenie o obmedzení prístupu k informáciám majú vedúci zamestnanci vecne príslušného útvaru a riaditeľ školy.

      

     Žiadosť o poskytnutie informácie

     ziadost_o_informacie.doc

     Sadzobník

     Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa § 21 ods.1 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

     Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča (ďalej len SPŠS D. S. Jurkoviča) podľa § 5 ods. 1 písm. f, zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií.

     Žiadateľ uhradí náklady za sprístupnenie informácií podľa sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií vypracovaný v zmysle § 21 zákona č. 211/2000 Z.z. formou dobierky.

     - za sprístupnenie informácie písomne:

     obálka C6.......................................       0,05 €
     obálka C5.......................................       0,07 €
     obálka C4.......................................       0,10€

     hárok papiera A4.............................      0,01 €

     hárok papiera A3.............................      0,02 €

      

     - za sprístupnenie informácie kopírovaním čiernobielo............0,07 € /A4/  0,14 € /A3/
     - za sprístupnenie informácie kopírovaním farebne................0,25 € /A4/  0,50 € /A3/
     - za sprístupnenie informácie kopírovaním na CD................. 0,50 €

     -informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú poskytované bezplatne

     Sadzobník správnych poplatkov nevydávame z toho dôvodu, že v zmysle zákona NR SR č. 154/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 4 ods. 2, písm e) zákona) sú úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o slobodnom prístupe k informáciám oslobodené.

     Oslobodené od poplatkov sú osoby v zmysle príslušného zákona.

     Poštovné : podľa platného cenníka, bude sa platiť dobierkou.

     Ceny sa aktualizujú v zmysle úprav platných cien.

      

     V Trnave 01. 07. 2019                                                                          Ing. Marcel Chrvala

         riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 sekretariát riaditeľa školy +421 33 5521 157 kuchyňa - Denisa Bičanová +421 910 918 672 školský internát - Mgr. Jana Chrvalová (po 15:30 hod)
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava Slovakia
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....lederleitnerova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................chrvalova@spslomontt.sk školská jedáleň ........................bicanova.denisa@zupa-tt.sk
  • Prihlásenie