• História školy

    • Stredná priemyselná škola stavebná bola slávnostne otvorená 3. septembra 1979.

     Nachádza sa v priestoroch niekdajšieho Poľnohospodárskeho učilišťa na Lomonosovovej ulici na Prednádraží II v Trnave. Tieto priestory novému poslaniu nevyhovovali a tak sa pristúpilo k dvom etapám prestavby. Prvá etapa začala 1. septembra 1982 a druhá etapa o dva roky neskôr - 1. septembra 1984. Takto sa vybudovali priestory pre odbornú výučbu v daných odboroch. Postupne sa materiálne vybudovali odborné učebne pre výučbu konštrukčných predmetov, predmetov geodetického zamerania, výpočtovej techniky, administratívnych predmetov a okrem toho sa dobudoval aj športový areál školy. Súčasťou školy je školský internát so školskou jedálňou.

     V roku 1979 boli otvorené tri triedy denného štúdia v odbore pozemné stavby. V nasledujúcom školskom roku pribudol odbor geodézia tiež formou denného štúdia. Okrem týchto foriem štúdia na začiatku osemdesiatych rokov bola otvorená jedna trieda nadstavbového štúdia v odbore geodézia a jedna trieda päťročného večerného štúdia v odbore pozemné stavby. Postupne sa počet tried ustálil na štyri v ročníku.

     V dôsledku požiadaviek záujemcov o štúdium a trhu práce bol v roku 1992 otvorený študijný odbor zameraný okrem staviteľstva i na ekonomickú oblasť - technické a informatické služby v stavebníctve. Okrem toho základné pedagogické dokumenty pre odbor pozemné stavby boli radikálne prepracované, čím sa zaviedol v roku 1993 integrovaný odbor staviteľstvo s desiatimi možnými špecializáciami.

     Významnou zmenou bola úprava základných pedagogických dokumentov v odbore geodézia, čo sa prejavilo aj vo formálnej zmene názvu od roku 1997 na geodézia, kartografia a kataster. Ďalšou realizovanou inováciou bolo otvorenie pomaturitného kvalifikačného štúdia v odbore staviteľstvo v roku 1998.

     Od septembra 2010 nesie škola čestný názov Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 sekretariát riaditeľa školy +421 33 5521 157 kuchyňa - Denisa Bičanová +421 910 918 672 školský internát - Mgr. Jana Chrvalová (po 15:30 hod)
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava Slovakia
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....lederleitnerova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................chrvalova@spslomontt.sk školská jedáleň ........................bicanova.denisa@zupa-tt.sk
  • Prihlásenie