• 3. Školský reprezentačný ples

     • Sučasní študenti školy si môžu vstupenky zakúpiť od 2. 12. 2019 v triede IV. B u Tamary Šafrankovej,

      zamestnanci školy si môžu vstupenky zakúpiť od 2. 12. 2019 u Ing. Lederleitnerovej,

      absolventi školy si môžu vstupenky zarezervovať ihneď cez mail: lederleitnerova@spslomontt.sk

    • INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
     • INFORMÁCIE O ŠTÚDIU

     • Informácie o možnosti štúdia v našej škole, študijných odboroch a kritériách na prijímacie skúšky.

      Pre bližšie informácie kliknite na prehľadnú tabuľku študijných odborov.

      INFORMÁCIE O ŠTÚDIU - Obrázok 1

    • Oznam o stravovaní žiakov v šk. roku 2019/2020
     • Oznam o stravovaní žiakov v šk. roku 2019/2020

     • Informácie o stravovaní žiakov v školskom roku 2019/2020

      Od 01. 09. 2019 nadobúdajú platnosť nové finančné pásma vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.

      • Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín + réžia (ubytovaní žiaci)

      Raňajky/Desiata:      1,26 € + 0,10 €

      Obed:                        1,33 € + 0,20 €

      Večera:                      1,22 € + 0,10 €

      Spolu:                       3,81 € + 0,40 € = 4,21 €

      • Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín + réžia (dochádzajúci žiaci)

      Obed:                         1,33 € + 0,20 €

      Spolu:                       1,33 € + 0,20 € = 1,53 €

      • Spôsob úhrady stravného:

      Platba za stravu sa uhrádza mesiac vopred vždy do 10.-eho v mesiaci (ubytovaní žiaci) a do 20.-eho v mesiaci (denní žiaci) formou trvalého príkazu. Napr. za október je potrebné zaplatiť do 10. septembra 2019 (ubytovaní žiaci) a do 20. septembra 2019 (dochádzajúci žiaci). Pri úhrade stravy trvalým príkazom je nutná jeho realizácia od 10. 8. 2019 do 10. 5. 2020 (ubytovaní žiaci) a od 20. 8. 2019 do 20. 5. 2020 (dochádzajúci žiaci). Nevyhnutnou súčasťou trvalého príkazu je  variabilný symbol. Je potrebné a dôležité zadať správny variabilný symbol (do poznámky: meno stravníka), na základe ktorého bude platba identifikovaná.

      Číslo účtu ŠJ: IBAN:SK24 8180 0000 0070 0049 4014

      • Odporúčaná výška mesačnej platby:

      75,00 € (ubytovaní žiaci)

      33,00 € (dochádzajúci žiaci) 

      Preplatky za stravu poukážeme v mesiaci júl 2020 priamo na účet platcu.

      • Prihlásenie a odhlásenie zo stravy

      Pre ubytovaných žiakov začíname variť od 2. septembra 2019 (pondelok) a pre dochádzajúcich žiakov od 3. septembra 2019 (utorok).

      Identifikačné kartičky z minulého roka sú platné aj v novom školskom roku.

      Za prihlásenie na obedy sa považuje kópia trvalého príkazu vhodená do schránky v jedálni.

      • Novoprijatí stravníci

      Ak žiak prinesie vedúcej ŠJ vyplnenú prihlášku na stravovanie a k nahliadnutiu kópiu o zadaní trvalého príkazu a jednorazovej úhrady, od nasledujúceho dňa sa môže začať stravovať a bude mu aktivovaná a odovzdaná identifikačná karta.

      Na každý nový mesiac bude žiak prihlásený automaticky na základe prijatej platby. Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné deň vopred do 1000hod. vhodením lístku do schránky (uviesť priezvisko,triedu,deň prihlásenia-odhlásenia,podpis; pri ubytovaných žiakoch-podpis vychovávateľa), telefonicky alebo osobne v ŠJ. Za neodobratú stravu alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.  

      • Prednosti školského stravovania

      Stravovanie už od útleho detstva ovplyvňuje naše zdravie. Každé dieťa si nesie stravovacie návyky z domáceho prostredia. Musí si postupne od škôlky až po strednú školu zvykať na nový stravovací režim, nové jedlá a chute. Práve deti v období puberty začínajú odmietať školské stravovanie a uprednostňujú FAST FOOD a bufety. V takýchto zariadeniach rýchleho občerstvenia zďaleka Vaše dieťa nedostane tak energeticky vyváženú stravu ako v ŠJ a ďalším negatívom je neporovnateľne vyššia cena oproti školskému stravovaniu.

      V školskej jedálni pripravujeme jedlá podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie (ďalej len „MSN") vydaných MŠ VV a Š SR (ďalej len ministerstvo) podľa §140 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Pri tvorení jedálnych lístkov sa riadime zásadami pre zostavovanie JL podľa Vyhlášky MŠ VV a Š SR č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. 

      Školské stravovanie poskytuje pestrú stravu s výživovou hodnotou, akú pre svoj vek deti potrebujú. Striedajú sa technologické postupy, jedlá sýte a ľahko stráviteľné, samozrejmosťou je, že sa uprednostňuje nákup slovenských výrobkov, mäsa, zeleniny.

      V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedúcu ŠJ.

      Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

      t.č.: 033/5521157 / Ing. Alena Rišková

                                                                                                     

    • SOČ - krajská prehliadka
     • SOČ - krajská prehliadka

     • SPŠ stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave organizovala v spolupráci s OÚ Trnava 41. ročník KP SOČ.

       

      Stredoškolská odborná činnosť je známa takmer každému pedagógovi a študentovi strednej školy. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúseností a talentu mladých ľudí. Stimuluje tvorivé a kritické myslenie, učí pracovať a vzájomne sa rešpektovať v tíme.

       

      Vyhlasovateľom súťaže SOČ je každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odborným gestorom SOČ je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Súťaže sa konajú v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholením býva celoštátna prehliadka tých najlepších. Žiaci si majú možnosť vybrať zo 17 súťažných odborov, podľa toho, ktorá problematika im je najbližšia. V každom odbore hodnotí súťažné práce trojčlenná odborná hodnotiaca komisia.

       

      Realizáciou 41. ročníka Krajského kola SOČ bola Okresným úradom, odborom školstva poverená práve naša škola. Termín 5. apríl 2019 bol pevne stanovený. Tomuto termínu predchádzala dlhá príprava. Snažili sme sa o to, aby sa všetci súťažiaci ako aj členovia odborných hodnotiacich komisií u nás na škole cítili príjemne a aby sme všetkým súťažiacim vytvorili rovnaké podmienky pri obhajobách ich zaujímavých prác.

       

      Do 41. ročníka KK SOČ sa zapojilo spolu 107 autorov a spoluautorov s 87 súťažnými prácami z 20 škôl. Dve najlepšie práce z každého zo 17 súťažných odborov postúpili do Celoslovenskej prehliadky, ktorá sa tohto roku bude konať v SOŠA v Košiciach. Teší nás, že v odbore č. 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia boli úspešné obe práce z našej školy. Konkrétne práca s názvom Knižnica NAEX, riešiteľkami ktorej bola Kristína Tešedíková a Alexandra Malárová. Druhú prácu riešili David Ragula a Radoslav Boča a témou bola Rekonštrukcia Lodenice v Piešťanoch.

       

      Držíme študentom IV.B triedy palce a veríme, že nás budú dôstojne reprezentovať v CP SOČ v Košiciach v dňoch 23. – 26. 4. 2019.

       

       

       

      Ing. Zuzana Mištinová (metodik SOČ v škole)

       

       

       

       

       

       

       

        

    • 2. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES
     • 2. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES

     • Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Trnava organizovala 2. Školský reprezentačný ples dňa 25. januára 2019. Atmosféra bola už tradične skvelá, jedlo vynikajúce a zábava spojená s tancom trvala až do rána. Všetky fotky  z plesu nájdete na našej oficiálnej facebookovskej stránke. Opäť sa tešíme na ďalší ročník :-)

    • 1. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES
     • 1. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES

     • Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Trnava, ktorá organizovala 1. Školský reprezentačný ples dňa 19. januára 2018, ďakuje všetkým zúčastneným za vynikajúcu atmosféru a skvelú zábavu. Všetky fotky  z plesu nájdete na našej oficiálnej facebookovskej stránke. Dúfame, že sa začala nová tradícia a o rok sa opäť stretneme :-)

       

      Osobitne ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli do tomboly:

      A&Z

      Mgr. Andrea ČERVENKOVÁ

      D&B Profit

      DEKALB

      DELFÍN aqua baby club

      Ing. Arch. Xaver DOKA

      ESM YZAMER

      Ing. Marta FANČOVIČOVÁ

      Ing. Ján GODÁLY

      Jozef GOMOLA

      Zoltán HALÁSZ

      Ing. Marcel CHRVALA

      INNOVIA

      Emil IZAKOVIČ

      Ákos IZSÁK

      Ing. Karol JAKUBČÍK

      KNAUF

      PhDr. Miriam KOVAČÓCYOVÁ

      Ľuboš KUBIŠTA

      PhDr. Viera KUCHARÍKOVÁ

      Ing. Patrícia LEDERLEITNEROVÁ

      Juraj LISO

      MANUFAKTURA Original Home Spa

      Ing. Emil MIKUŠ

      Ivan PAVELKA

      Ján PÁLENÍK

      Ing. Ján PRACHÁR

      REALITY CONFORD

      RIGIPS

      SEMMELROCK

      SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

      Branislav ŠAFRANKO

      Mgr. Helena ŠTRBÍKOVÁ

      TELEKOM

      Jana TORONYI

      Mgr. Tatiana UHRÍKOVÁ

      UNICOINVESTSK

      PaedDr. Adriana VACULOVÁ

      Emília VRÁBLOVÁ

      VVDP Karpaty

    • KALENDÁR
     • KALENDÁR

     • Kalendár školských akcií na školský rok 2019/2020 si môžete pozrieť cez ponuku v hornej časti stránky.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
    • sekretariat@spslomontt.sk
    • chrvala@spslomontt.sk
    • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Marcel Chrvala +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Mgr. Andrea Červenková +421 33 5521 157 kuchyňa - Ing. Alena Rišková +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod) alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk
    • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
    • 00399817
    • 2021175849
    • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....cervenkova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................winterova@spslomontt.sk
   • Prihlásenie