• Informačný list

    •  

      

                  

                    V školskom roku 2020/2021 pre absolventov ZŠ po schválení zriaďovateľom  otvárame 3 študijné odbory končiace maturitnou skúškou:

     1. staviteľstvo 3650M                                                                  školský vzdelávací program Staviteľstvo

     2. geodézia, kartografia a kataster 3692M                                školský vzdelávací program Geodézia, kartografia a kataster

     3. technické a informatické služby v stavebníctve 3917M06    školský vzdelávací program Manažment v stavebníctve a reality

      

     Zároveň pri dostatočnom počte záujemcov otvárame dvojročný študijný odbor kvalifikačného pomaturitného štúdia pre absolventov s maturitnou skúškou v inom študijnom odbore:

     1. staviteľstvo 3650N                                                                   školský vzdelávací program Staviteľstvo 

          

        Prijímanie žiakov na denné štúdium sa realizuje v zmysle platných predpisov s náročnosťou podľa počtu prihlášok a vedomostnej úrovne prihlásených. Prijímacie konanie bude na základe prijímacej skúšky, výsledkov z monitoru a študijných výsledkov zo 6. až 9.ročníka ZŠ a prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

          Prijímanie žiakov na pomaturitné štúdium je bez prijímacích pohovorov. Prihláška na študium sa podáva do 31. mája.

        Absolventi odboru staviteľstvo majú vedomosti a zručnosti po nadobudnutí praxe vykonávať práce súvisiace s prípravou, projektovaním, obchodom, správou a realizáciou stavieb z pohľadu stavebného technika.

        Absolventi odboru geodézia, kartografia a kataster majú vedomosti a zručnosti v oblasti zememeračstva, vytyčovania stavieb, spracovania údajov súvisiacich s polohopisným a výškopisným meraním.

         Absolventi odboru TIS v stavebníctve majú vedomosti a zručnosti v oblasti ekonomiky, riadenia, obchodu so stavebninami a nehnuteľnosťami, správy, ale i z projektovania a realizácie stavieb.

         Rozsah všeobecnovzdelávacích predmetov a ich obsahová náplň je totožná s odbornými školami iného zamerania. Odborné predmety študijných odborov zameraných na staviteľstvo sú s obsahom poznania konštrukčných, technologických a statických zásad navrhovania a realizácie stavieb. Poznania ekonomických a marketingových otázok v odbore.

        ŠkVP v odbore staviteľstvo umožňuje v 2. až 4. ročníku formou skupiny voliteľných predmetov špecializáciu v oblasti pozemného staviteľstva, rekonštrukcií a adaptácií budov, návrhára dispozícií a interiérov budov a získania technických a manuálnych zručností v konštrukcii šikmých striech.

        Odborné predmety v študijnom odbore geodézia, kartografia a kataster sú zamerané najmä na konkrétnu prácu s meračskými prístrojmi, vyhodnotením a spracovaním údajov.

        Odborné predmety sa vyučujú s podporou počítačových systémov pri vypracovávaní úloh, ročníkových projektov a maturitných skúšok.

        Úspešné ukončenie štúdia je predpokladom pokračovania v štúdiu na vysokých školách najmä technického charakteru.

        Vyučuje sa anglický alebo nemecký jazyk podľa výberu.

        Škola má v správe internát so školskou jedálňou. V rámci mimoškolských aktivít sa realizuje bohatá športová činnosť, a to krúžky volejbalu, basketbalu, posilňovania a záujmové krúžky odborného a spoločenského zamerania, kultúry, jazykového vzdelávania a školského časopisu. Organizujú sa lyžiarske kurzy, letné  plavecké a turistické kurzy, odborné exkurzie, jazykové pobyty v zahraničí. Ďalej sa v škole organizujú kultúrne a spoločenské podujatia, návštevy divadiel, zábavné, spoločenské akcie v rámci študentských aktivít a pod.

        Študenti majú voľný, bezplatný prístup na internet. 

      

     Bližšie informácie:

     033/5521103
     e-mail:sekretariat@spslomontt.sk

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Marcel Chrvala +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Mgr. Andrea Červenková +421 33 5521 157 kuchyňa - Ing. Alena Rišková +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod) alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....cervenkova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................winterova@spslomontt.sk
  • Prihlásenie