• KRITÉRIÁ NA PRIJATIE

      

             V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 42/2017 na určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020 riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a vyjadrení rady školy určil tento počet tried a žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v šk. r. 2019/2020 a zároveň určil kritériá pre prijatie.

      

     staviteľstvo 3650 M                                                                            60 žiakov          

     geodézia, kartografia a kataster 3692 M                                            9 žiakov     

     technické a informatické služby v stavebníctve 3917 M 06             17 žiakov

      

                 Žiaci budú prijatí na základe prijímacieho konania nasledovne.

      

                 Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci, ktorí  z  celoslovenského  testovania  žiakov  9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky dosiahli z každého predmetu výsledok 90 a viac percent.

      

     Na základe prijímacieho konania budú prijatí žiaci v poradí získaných bodov zo súčtu:

      

     1. Za študijné výsledky na koncoročnej klasifikácii v 6. až 8. ročníku a polročnej klasifikácii  

         v 9. ročníku z predmetov bez výchovného charakteru max. 100 bodov.

     2. Za výsledky testovania žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky

         max. po 50 bodov z každého predmetu.

     3. Za výsledky z prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky max. po

         50 bodov z každého predmetu.

     Získanie bodov podľa predchádzajúcich odsekov bude prideľované od nula bodov po maximálny počet stanovený v jednotlivých odsekoch. 

      

     Za úspešne zloženú prijímaciu skúšku v písomnej forme budeme považovať dosiahnutie minimálne 20% zisku bodov z prijímacej skúšky z jednotlivého predmetu.

     Žiaci, ktorí v písomnej forme prijímacej skúšky dosiahnu z jednotlivých predmetov menej ako 20% majú možnosť vykonať ústnu opravnú skúšku z daného predmetu pred skúšobnou komisiou.

                 Pri rovnosti bodov o poradí rozhoduje úspešnosť účasti na olympiádach a väčší bodový zisk z prijímacej skúšky. Každé rozhodnutie o prijatí na školu sa uplatní až zápisom žiaka na školu do stanoveného termínu uvedeného v rozhodnutí.

                 Podmienkou prijatia na štúdium je hodnotenie správania žiaka na polročnom hodnotení v 9. ročníku nie horšie ako veľmi dobré.

                 V prípade, že sa pri zápise na štúdium nenaplní stanovený počet prijímaných žiakov v jednotlivých odboroch, dopĺňanie bude v poradí bodového zisku skôr charakterizovaného a vytvoreného poradovníka na uvoľnené miesta žiakmi, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta a proti rozhodnutiu o neprijatí sa odvolali.

                 Pri nenaplnení niektorého zo študijných odborov, je po termíne posledného zápisu možnosť presunu prihlášky žiaka, ktorý nebol prijatý pre nedostatok miesta z iného odboru v poradí získaných bodov v rámci školy.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Marcel Chrvala +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Mgr. Andrea Červenková +421 33 5521 157 kuchyňa - Ing. Alena Rišková +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod) alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....cervenkova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................winterova@spslomontt.sk
  • Prihlásenie