• Kritériá pre prijímacie konanie

    • Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka denného štúdia v školskom roku 2021/2022

      

     V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a určenia maximálneho počtu žiakov pre jednotlivé odbory Trnavským samosprávnym krajom, po schválení Ministerstvom školstva SR pre školský rok 2021/2022, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určil tento počet tried a žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v šk. r. 2021/2022 a zároveň určil kritériá pre prijatie.

      

     1.    Počty prijímaných žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022

     Študijné odbory

     Počet tried

     Plánovaný počet žiakov

     3650 M staviteľstvo

     3692 M geodézia, kartografia a kataster              

     3917 M 06 technické a informatické služby v stavebníctve

     2,5

             0,5

              1

     58

                   11

                   17

     Celkový počet

     4

     86

      

      

                                                                   

       2.   Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2021/2022

     Uchádzači vytvoria poradie v jednotlivých odboroch, podľa počtu bodov, ktoré budú pridelené nasledovne:

     • PRIJÍMACIE SKÚŠKY

     Uskutočnia sa v dňoch 3.mája (1. termín) a 10. mája 2021 (2. termín) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra formou testu. Body za prijímacie skúšky maximálne 100 bodov (50 bodov z matematiky, 50 bodov zo slovenského jazyka a literatúry).

     V prípade, že by sa prijímacie skúšky z dôvodu rozhodnutia ministra školstva nekonali budú namiesto bodov za prijímacie skúšky pridelené body za prospech z profilových predmetov podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy, nasledovne:

     Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

      

     počet bodov= 4.5-x, kde x je známka

      z predmetov:

      •  slovenský jazyk a literatúra
      •  matematika

     Poznámka: ak uchádzač nemá v 8. a 9. ročníku známky, ale má slovné hodnotenie, budú započítané dve posledné známky z nižších ročníkov -  napr. 6. a 7. ročník (II. polrok)

      

     • ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY ZO ZŠ

     Body za celkový priemer známok zo ZŠ bez výchov v 7., 8. (II. polrok) a 9. (I. polrok) ročníku, maximálne 100 bodov.

      

     • BONUSOVÉ BODY

      

     - Uchádzač, ktorý si dá na našu školu dve prihlášky (na dva študijné odbory) získa 20 bonusových bodov.

     - Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania (v 8., 7. a 6. ročníku) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

     ​​​​​​

     • PENALIZAČNÉ BODY    ​​​​

     Za znížené známky zo správania v 7., 8. ročníku (II. polrok). a v 9. ročníku (I. polrok):

     - za známku 2 mínus 10 bodov,

     - za známku 3 mínus 15 bodov,

     za známku 4 mínus 20 bodov.

      

      

     3.   V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

     - podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

     - umiestnil sa na 1. až 5. mieste v 8. alebo 9. ročníku v súťažiach z matematiky, fyziky, anglického jazyka, Pytagoriády, 

     - dosiahol väčší počet bodov z určeného profilového predmetu školy (SJL, MAT spolu),

     - podal si na školu dve prihlášky,

     - ak nerozhodne ani jedno z predchádzajúcich kritérií, o prednostnom prijatí uchádzača rozhodne prijímacia komisia na základe dohodnutého kritéria.

      

     4.   Požadované dokumenty:

     Vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka.

      

     5.   Administratívne informácie

     1. Prijatí budú žiaci, ktorí sa umiestnia v bodovom hodnotení do limitovaného počtu žiakov v jednotlivých odboroch v zmysle  bodu 1.
     2. Ak prijatí uchádzač nedoručí na školu záväzné potvrdenie o nastúpení v stanovenom termíne, ktorý bude zverejnený na webovom sídle školy, budú ich miesta ponúknuté ďalším uchádzačom podľa poradia bodov v jednotlivých odboroch, ktorí neboli v predchádzajúcom termíne prijatí pre nedostatok miesta.
     3. Poradie uchádzačov po jednotlivých odboroch bude zverejnené na webovom sídle školy www.spsstt.edupage.org.
     4. Žiak so zdravotným znevýhodnením je povinný k prihláške na štúdium doložiť vyjadrenie lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.
     5. Žiak, ktorý má diagnostikovanú VPU „dyskalkúlia“ sa nemôže uchádzať o prijatie v našej škole.
     6. Žiadame zákonných zástupcov, aby v prihláške uvádzali kontaktné údaje (mobil, mail)

      

     6.   Kontakt na školu: sekretariat@spslomontt.sk

      

      

     Trnava 26. 02. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     Ing. Marcel Chrvala, riaditeľ školy

      

      

      

     Termíny prijímacích skúšok:

     3. máj 2021 (pondelok):

     • 1. termín prvého kola prijímacích skúšok (prvý záujem o školu)

      

     10. máj 2021 (pondelok):

     • 2. termín prvého kola prijímacích skúšok (druhý záujem o školu)

      

             V prípade, že sa pri zápise na štúdium nenaplní stanovený počet prijímaných žiakov v jednotlivých odboroch, dopĺňanie bude v poradí bodového zisku skôr charakterizovaného a vytvoreného poradovníka na uvoľnené miesta žiakmi, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta a proti rozhodnutiu o neprijatí sa odvolali.

                 Pri nenaplnení niektorého zo študijných odborov, je po termíne posledného zápisu možnosť presunu prihlášky žiaka, ktorý nebol prijatý pre nedostatok miesta z iného odboru v poradí získaných bodov v rámci školy.

      

     Termíny prijímacieho konania:

     1. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

     2. K prihláške sa zatiaľ vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

     3. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

     4. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

     5. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

     6. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

     7. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

      

      

      

      

     Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka pomaturitného štúdia v školskom roku 2021/2022

      

     V zmysle § 69 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich ustanovení, § 62 až § 68 a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 o stredných školách § 7, odsek 1, písmeno b) ,v súlade so zákonom č. 596 / 2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy, vyjadrení rady školy určil riaditeľ školy tieto kritériá pre prijatie na externé štúdium v školskom roku 2021/2022.

      

     1.    Počty prijímaných žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022

     Študijné odbory

     Počet tried

     Plánovaný počet žiakov

     3650 N staviteľstvo

     1

     20

      

                                                                   

      2.   Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2021/2022:

     • podmienkou prijatia je ukončený študijný odbor s maturitnou skúškou v inom odbore,
     • uchádzači budú prijatí na základe zaslanej prihlášky na externé štúdium a po prijímacom konaní,
     • k prijímaciemu pohovoru treba doručiť motivačný list odzrkadľujúci príčiny okolností, ktoré uchádzača viedli k túžbe študovať daný odbor (motivačný list je možné zaslať spolu s prihláškou na štúdium),
     • v prípade menšieho počtu prihlášok ako je plánovaný počet prijímaných žiakov (bod č. 1), budú uchádzači prijatí na štúdium po prijímacom pohovore,
     • v prípade väčšieho počtu prihlášok ako je plánovaný počet prijímaných žiakov (bod č. 1), budú uchádzači prijatí na štúdium podľa poradia zostaveného počtom získaných bodov, ktoré získajú pri pohovore za prijímací test zo základného prehľadu v technike, staviteľstve a priemysle a motivačného listu, maximálne 50 bodov (30 bodov test a 20 bodov motivačný list),
     • v prípade rovnosti bodov rozhoduje viac bodov z motivačného listu, resp. prijímacia komisia na základe dohodnutého kritéria,
     • v prípade nízkeho počtu prihlášok na štúdium si vyhradzujeme právo triedu neotvoriť.

      

     3.  Termín prijímacieho pohovoru:

     • Bude dodatočne oznámený.

      

     4.   Prihláška na štúdium:

     • vyplnenú prihlášku na pomaturitné a nadstavbové štúdium na stredných školách treba doručiť na adresu školy najneskôr do 31.5.2021 (rozhoduje dátum na pečiatke pošty),
     • potvrdenie od lekára sa vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu na prihláške nevyžaduje,
     • spolu s prihláškou na štúdium je možné zaslať aj motivačný list,
     • prihlášku je možné si stiahnuť aj s webového sídla školy (www.spsstt.edupage.org) v časti “O škole“/“Rôzne“/“Na stiahnutie“/“Prihláška_na _pomaturitné_štúdium.pdf“

      

     5.  Kontakt na školu: sekretariat@spslomontt.sk

      

     Trnava 26. 2. 2021 2021                                                                                                                                                                                                                   Ing. Marcel Chrvala, riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 sekretariát riaditeľa školy +421 33 5521 157 kuchyňa - Ing. Alena Rišková +421 910 918 672 školský internát - Mgr. Jana Chrvalová (po 15:30 hod)
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....lederleitnerova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................chrvalova@spslomontt.sk
  • Prihlásenie