Navigácia

História školy

Stredná priemyselná škola stavebná bola slávnostne otvorená 3. septembra 1979.

Nachádza sa v priestoroch niekdajšieho Poľnohospodárskeho učilišťa na Lomonosovovej ulici na Prednádraží II v Trnave. Tieto priestory novému poslaniu nevyhovovali a tak sa pristúpilo k dvom etapám prestavby. Prvá etapa začala 1. septembra 1982 a druhá etapa o dva roky neskôr - 1. septembra 1984. Takto sa vybudovali priestory pre odbornú výučbu v daných odboroch. Postupne sa materiálne vybudovali odborné učebne pre výučbu konštrukčných predmetov, predmetov geodetického zamerania, výpočtovej techniky, administratívnych predmetov a okrem toho sa dobudoval aj športový areál školy. Súčasťou školy je školský internát so školskou jedálňou.

V roku 1979 boli otvorené tri triedy denného štúdia v odbore pozemné stavby. V nasledujúcom školskom roku pribudol odbor geodézia tiež formou denného štúdia. Okrem týchto foriem štúdia na začiatku osemdesiatych rokov bola otvorená jedna trieda nadstavbového štúdia v odbore geodézia a jedna trieda päťročného večerného štúdia v odbore pozemné stavby. Postupne sa počet tried ustálil na štyri v ročníku.

V dôsledku požiadaviek záujemcov o štúdium a trhu práce bol v roku 1992 otvorený študijný odbor zameraný okrem staviteľstva i na ekonomickú oblasť - technické a informatické služby v stavebníctve. Okrem toho základné pedagogické dokumenty pre odbor pozemné stavby boli radikálne prepracované, čím sa zaviedol v roku 1993 integrovaný odbor staviteľstvo s desiatimi možnými špecializáciami.

Významnou zmenou bola úprava základných pedagogických dokumentov v odbore geodézia, čo sa prejavilo aj vo formálnej zmene názvu od roku 1997 na geodézia, kartografia a kataster. Ďalšou realizovanou inováciou bolo otvorenie pomaturitného kvalifikačného štúdia v odbore staviteľstvo v roku 1998.

Od septembra 2010 nesie škola čestný názov Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
  Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
 • +421 33 5521 107 spojovateľ
  +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Ján Godály
  +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Ing. Marcel Chrvala, Mgr. Andrea Červenková
  +421 33 5521 157 kuchyňa
  +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod)
  alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk

Fotogaléria