Navigácia

Komunikácia s verejnosťou

Prístup k informáciám

Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou

Sídlo: Lomonosovova 7, 917 08 Trnava

Tel.: 033/5521103, 033/5521107

Fax.: 033/5521103

E-mail: sekretariat@spslomontt.sk

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava je orgánom štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení zriadená Trnavským samosprávnym krajom v Trnave zriaďovacou listinou č. 2002/74-22 škol.

Sídlom Strednej priemyselnej školy stavebnej D. S. Jurkoviča je Trnava, Lomonosovova 7.

Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča v Trnave je rozpočtovou organizáciou riadenou Trnavským samosprávnym krajom.

Identifikačné číslo SPŠS D. S. Jurkoviča v Trnave: 00399817.

Štátnu správu na úseku školy vykonáva riaditeľ školy.

Predmet činnosti:

 • Výchova a vzdelávanie v študijných odboroch zaradených v sieti študijných a učebných odborov podľa schválených školských vzdelávacích programov.
 • Zabezpečovanie stravovania žiakov a zamestnancov školy.
 • Zabezpečovanie ubytovania žiakov.
 • Vykonávanie ďalších činností, ktoré nie sú v rozpore s poslaním školy, upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V právnych vzťahoch vystupuje organizácia vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov v zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach.

Predmet činnosti realizuje škola podľa základných zákonov vyhlášok a metodických usmernení súvisiacich so školským procesom, ktoré sú dostupné na adrese www.minedu.sk.

Získavanie informácií

V súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) má každý občan právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Povinná osoba na SPŠS D. S. Jurkoviča je riaditeľ školy.

SPŠS D. S. Jurkoviča podľa § 5 ods. 1 a 5 a § 6 zákona o slobode informácií zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (internet) ku skutočnostiam, ktoré umožňujú získavanie informácií.

Na uplatňovanie zákona v podmienkach SPŠS D. S. Jurkoviča určujem tento postup:

1. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie (§ 5 ods. 1 písm. b) zákona):

Informácie poskytuje žiadateľom ústne, písomne, elektronicky Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou. Osobné a telefonické poskytovanie informácií sa realizuje výhradne v úradných hodinách.


Miesto: SPŠS D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava, sekretariát riaditeľa
Tel.: 033/5521103
Fax:  033/5521103
E-mailsekretariat@spslomontt.sk

Úradné hodiny:

utorok          08,00 – 12,00

streda          13,00 – 15,00

Spôsob, akým možno získavať informácie:

Ústne:

Ústnu žiadosť zapíše poverený zamestnanec, zaeviduje ju do centrálnej evidencie a následne zabezpečuje sprístupnenie informácie, a to buď priamo, alebo odkazom na príslušný verejný zdroj informácie v súlade s § 7 zákona. Oddelenie pre komunikáciu s verejnosťou - sekretariát riaditeľa školy, budova SPŠS D. S. Jurkoviča, kancelária č. 17.

V prípade, že pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou požadovanou informáciou nedisponuje, dohodne so žiadateľom formu doručenia informácie. Následne žiadosť odstúpi vecne príslušnému útvaru, pričom sleduje dodržanie termínu vybavenia. Zodpovednosť za včasnosť, správnosť a úplnosť informácie, alebo za jej odmietnutie, nesie riaditeľ školy.

 

Písomne (pošta a fax):

Zamestnanec písomnú žiadosť postúpi na vybavenie vecne príslušnému útvaru, pričom sleduje dodržanie termínu vybavenia. Útvar, ktorý žiadosť o informáciu vybaví, alebo odmietne vybaviť, oznámi príslušné skutočnosti Pracovisku pre komunikáciu s verejnosťou. Zodpovednosť za včasnosť, správnosť a úplnosť informácie, alebo za jej odmietnutie nesie riaditeľ školy.

Elektronicky:

Na vybavovanie žiadostí o poskytnutí informácie prostredníctvom elektronickej pošty je e-mailová adresa: sekretariat@spslomontt.sk.

Každý zamestnanec SPŠS D. S. Jurkoviča, ktorý obdrží žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona, ju ihneď presmeruje a odošle na zriadenú elektronickú adresu. Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou túto žiadosť zaeviduje a odstúpi ju vecne príslušnému útvaru, pričom sleduje dodržanie termínu vybavenia. Zamestnanec, ktorý elektronicky sprístupňuje informáciu, je povinný ju súčasne odoslať aj Pracovisku pre komunikáciu s verejnosťou. Zodpovednosť za správnosť a úplnosť informácie nesie poskytovateľ príslušnej informácie podľa adresy elektronickej pošty.

Všetky pracoviská SPŠS D. S. Jurkoviča sú povinné bez zbytočného odkladu odstúpiť Pracovisku pre komunikáciu s verejnosťou všetky žiadosti o sprístupnenie informácie, podané v súlade so zákonom.

2. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku (§ 5 ods. 1 písm. c) zákona):

Proti rozhodnutiu riaditeľa SPŠS D. S. Jurkoviča v Trnave o odmietnutí požadovanej informácie možno podať podľa § 19 zákona písomné odvolanie (rozklad) v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona. O tomto odvolaní (rozklade) rozhodne príslušný štátny druhostupňový orgán.

3. Informácia o postupe, ktorú musí SPŠS D. S. Jurkoviča dodržiavať pri vybavovaní žiadosti o informáciu:

a/ Zamestnanec Pracoviska pre komunikáciu s verejnosťou (ďalej len zamestnanec) zaeviduje žiadosť o informáciu pri jej podaní, informáciu podá, alebo sprostredkuje kontakt žiadateľa s vecne príslušným útvarom. V prípade, že informáciu vybavuje vecne príslušný útvar, sleduje spôsob jej vybavovania, dodržiavanie termínov a zaeviduje výsledok podania žiadosti o informáciu určeným spôsobom. Informáciu oznámi alebo zašle žiadateľovi v zákonnej lehote.

b/ Žiadosť o sprístupnenie informácií SPŠS D. S. Jurkoviča vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich dní odo dňa podania žiadostí alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadostí (§ 14 ods. 2 a 3 zákona). Zo závažných dôvodov môže SPŠS D. S. Jurkoviča predĺžiť lehotu, najviac o desať dní.

c/ Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené môže do piatich dní od podania žiadosti oznámiť žiadateľovi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, SPŠS D. S. Jurkoviča mu ich sprístupní.

d/ SPŠS D. S. Jurkoviča má právo podľa § 8 – 10 zákona obmedziť prístup k informáciám, ak sa týkajú ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva a ďalších dôvodov uvedených v § 11 zákona. Oznámenie o obmedzení prístupu k požadovanej informácii vydá riaditeľ školy.

Záverečné ustanovenia

Zodpovednosť za úplné, správne a včasné sprístupnenie informácie alebo za oznámenie o obmedzení prístupu k informáciám majú vedúci zamestnanci vecne príslušného útvaru a riaditeľ školy.

 

Žiadosť o poskytnutie informácie

ziadost_o_informacie.doc

Sadzobník

Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa § 21 ods.1 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča (ďalej len SPŠS D. S. Jurkoviča) podľa § 5 ods. 1 písm. f, zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií.

Žiadateľ uhradí náklady za sprístupnenie informácií podľa sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií vypracovaný v zmysle § 21 zákona č. 211/2000 Z.z. formou dobierky.

- za sprístupnenie informácie písomne:

obálka C6.......................................       0,05 €
obálka C5.......................................       0,07 €
obálka C4.......................................       0,10€

hárok papiera A4.............................      0,01 €

hárok papiera A3.............................      0,02 €

 

- za sprístupnenie informácie kopírovaním čiernobielo............0,07 € /A4/  0,14 € /A3/
- za sprístupnenie informácie kopírovaním farebne................0,25 € /A4/  0,50 € /A3/
- za sprístupnenie informácie kopírovaním na CD................. 0,50 €

-informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú poskytované bezplatne

Sadzobník správnych poplatkov nevydávame z toho dôvodu, že v zmysle zákona NR SR č. 154/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 4 ods. 2, písm e) zákona) sú úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o slobodnom prístupe k informáciám oslobodené.

Oslobodené od poplatkov sú osoby v zmysle príslušného zákona.

Poštovné : podľa platného cenníka, bude sa platiť dobierkou.

Ceny sa aktualizujú v zmysle úprav platných cien.

 

V Trnave 31. 12. 2015                                                                          Ing. Ján Godály

  riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
  Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
 • +421 33 5521 107 spojovateľ
  +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Ján Godály
  +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Ing. Marcel Chrvala, Mgr. Andrea Červenková
  +421 33 5521 157 kuchyňa
  +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod)
  alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk

Fotogaléria