Navigácia

Pred nástupom do ŠI

Pri nástupe do školského internátu je potrebné priniesť:

 • Rozhodnutie o prijatí.
 • Fotografiu   4 x 4 cm (2 ks).
 • Kópiu trvalého príkazu na úhradu stravy a ubytovania.
 • Osobné a hygienické potreby.
 • Obliečky na podušku, paplón a plachtu.

 

Výška príspevku za ubytovanie  je  20   mesačne. Platba sa realizuje trvalým príkazom alebo cez  internet  banking  do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca (august až máj) na číslo účtu v tvare IBAN: SK76 8180 0000 0070 0049 3951, do správy pre prijímateľa treba zadať priezvisko a meno (v tomto poradí) ubytovaného žiaka.

 

Výška príspevku na stravu  je 3,20 €/deň, t. j. zálohovo mesačne 64,- €. Platba sa realizuje trvalým príkazom alebo cez  internet  banking  do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu v tvare IBAN: SK24 8180 0000 0070 0049 4014. Variabilný symbol k tomuto číslu účtu Vám bude zaslaný spolu s rozhodnutím o prijatí.

 

UPOZORNENIE  PRE RODIČOV:

Počas pobytu v ŠI musí žiak plniť podmienky stanovené Školským poriadkom ŠI.

V ŠI je zakázané fajčiť, uschovávať a používať alkoholické nápoje a ostatné psychotropné látky a prísť pod ich vplyvom. Ďalej je zakázané hrať hazardné hry, používať vlastné elektrospotrebiče (okrem osobných prenosných PC, drobnej audiotechniky a osobných elektrických kozmetických spotrebičov), prechovávať strelné zbrane, náboje, výbušniny, chemické a iné látky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie žiakov. Vo výnimočných prípadoch je možné používať certifikované elektrické predlžovacie šnúry s možnosťou vypínania.

Žiak je povinný nahradiť všetky škody, ktoré v ŠI spôsobil úmyselne alebo z nedbanlivosti.

Žiak, ktorý pravidelne užíva lieky, má povinnosť túto skutočnosť oznámiť príslušnej vychovávateľke a predložiť lekársku správu o režime užívania. Vychovávateľky nenesú zodpovednosť za ich užívanie.

Žiak má povinnosť oznámiť príslušnej vychovávateľke informácie o svojom zdravotnom stave, pokiaľ by svojím zdravotným stavom ohrozoval ostatných žiakov ubytovaných v ŠI.

Prevádzka školského internátu je v čase školského vyučovania, a to od nedele 18.00 hod. do piatka 16.00 hod.

V prípade, že Vaše dieťa nenastúpi do ŠI, oznámte nám to!

Nástup do ŠI je dňa 2. 9. 2018  od 15.00  do 20.00 hod.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
  Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
 • +421 33 5521 107 spojovateľ
  +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Ján Godály
  +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Ing. Marcel Chrvala, Mgr. Andrea Červenková
  +421 33 5521 157 kuchyňa
  +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod)
  alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk

Fotogaléria