Navigácia

Základné informácie

Školský internát pri Strednej priemyselnej škole stavebnej D. S. Jurkoviča v Trnave

 

Školský internát je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Je súčasťou Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave. Poskytuje ubytovanie a stravovanie žiakom našej školy, ale aj žiakom z iných škôl.

Naším prvoradým cieľom je vytvorenie príjemného prostredia, dobrých podmienok na štúdium s pestrou ponukou aktivít na voľný čas.

Celodenné stravovanie pre ubytovaných žiakov je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá je súčasťou internátu.

Výchovno-vzdelávacia činnosť:

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti ŠI sa uplatňuje tvorivo-humanistický model výchovy a vzdelávania, v ktorom je v centre pozornosti žiak, jeho potreby a záujmy. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú vychovávateľky podľa výchovného programu školského internátu v čase mimo vyučovania. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa zameriava na pomoc žiakom pri ich príprave na vyučovanie, formovanie aktívneho postoja k sebavzdelávaniu a sebavýchove, uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov, na rozvíjanie nadania, špecifických schopností a tvorivosti, na aktívne využívanie voľného času, oddych a relaxáciu.

Žiaci sú rozdelení do štyroch výchovných skupín.

Oblasti záujmovej činnosti, ktoré ŠI ponúka:

 • spoločenská výchova,
 • mravná výchova a výchova k hodnotám,
 • pracovná výchova a rozumová výchova,
 • estetická výchova,
 • telesná a športová výchova,
 • rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu,
 • ekologická výchova.

 

Ubytovanie:

 

Žiaci sú ubytovaní v dvojlôžkových izbách, v ktorých majú všetko na uspokojenie štandardných potrieb.

Izby sú pokryté WIFI sieťou.

Školský internát je otvorený od nedele 18.00 hod. do piatka 16.00 hod.

Počas víkendov, sviatkov a školských prázdnin je školský internát zatvorený.

Ubytovaní v našom internáte majú k dispozícii:

 • spoločenskú miestnosť,
 • telocvičňu,
 • študovňu,
 • kuchynky vybavené chladničkami, sporákmi a varnými kanvicami,
 • počítačovú miestnosť,
 • pripojenie na internet,
 • hudobnú miestnosť,
 • knižnicu.

 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte bola určená jednotne pre všetkých ubytovaných žiakov rozhodnutím na základe Dodatku č. 2 k VZN TTSK č. 17/2008 na sumu 20 €/mesiac. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca (august až máj), ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

Stravovanie:

Žiaci ubytovaní v školskom internáte odoberajú celodennú stravu.

Odhlasovanie zo stravy je možné najneskôr 24 hod. vopred do 10.00 hod. prostredníctvom vychovávateliek, resp. zákonného zástupcu.

Raňajky + desiata   0,81 €

Obed                       1,39 €

Večera                    1,-    €

Spolu                      3,20 €

Kontaktné údaje – školská kuchyňa:

Telefónne číslo: 033 /5521 157

E-mailová adresa: riskova.alena@zupa-tt.sk

 

Kontaktné údaje – školský  internát:

Školský internát pri SPŠS DSJ Trnava

Lomonosovova 7

917 08 Trnava

Telefónne číslo: 033/5521107

E-mailová adresa: winterova@spslomontt.sk


 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
  Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
 • +421 33 5521 107 spojovateľ
  +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Ján Godály
  +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Ing. Marcel Chrvala, Mgr. Andrea Červenková
  +421 33 5521 157 kuchyňa
  +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod)
  alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk

Fotogaléria