Navigácia

Informačný list STAVITEĽSTVO GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V STAVEBNÍCTVE STAVITEĽSTVO - nadstavbové pomaturitné štúdium Kritériá pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019

Informácia o štúdiu

Informačný list

 

 

             

               V školskom roku 2019/2020 pre absolventov ZŠ po schválení zriaďovateľom  otvárame 3 študijné odbory končiace maturitnou skúškou:

1. staviteľstvo 3650M                                                                  školský vzdelávací program Staviteľstvo

2. geodézia, kartografia a kataster 3692M                                školský vzdelávací program Geodézia, kartografia a kataster

3. technické a informatické služby v stavebníctve 3917M06    školský vzdelávací program Manažment                                                                                                                 v stavebníctve a reality

 

Zároveň pri dostatočnom počte záujemcov otvárame dvojročný študijný odbor kvalifikačného pomaturitného štúdia pre absolventov s maturitnou skúškou v inom študijnom odbore:

1. staviteľstvo 3650N                                                                   školský vzdelávací program Staviteľstvo 

     

   Prijímanie žiakov na denné štúdium sa realizuje v zmysle platných predpisov s náročnosťou podľa počtu prihlášok a vedomostnej úrovne prihlásených. Prijímacie konanie bude na základe prijímacej skúšky, výsledkov z monitoru a študijných výsledkov zo 6. až 9.ročníka ZŠ a prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

     Prijímanie žiakov na pomaturitné štúdium je bez prijímacích pohovorov. Prihláška na študium sa podáva do 31. mája.

   Absolventi odboru staviteľstvo majú vedomosti a zručnosti po nadobudnutí praxe vykonávať práce súvisiace s prípravou, projektovaním, obchodom, správou a realizáciou stavieb z pohľadu stavebného technika.

   Absolventi odboru geodézia, kartografia a kataster majú vedomosti a zručnosti v oblasti zememeračstva, vytyčovania stavieb, spracovania údajov súvisiacich s polohopisným a výškopisným meraním.

    Absolventi odboru TIS v stavebníctve majú vedomosti a zručnosti v oblasti ekonomiky, riadenia, obchodu so stavebninami a nehnuteľnosťami, správy, ale i z projektovania a realizácie stavieb.

    Rozsah všeobecnovzdelávacích predmetov a ich obsahová náplň je totožná s odbornými školami iného zamerania. Odborné predmety študijných odborov zameraných na staviteľstvo sú s obsahom poznania konštrukčných, technologických a statických zásad navrhovania a realizácie stavieb. Poznania ekonomických a marketingových otázok v odbore.

   ŠkVP v odbore staviteľstvo umožňuje v 2. až 4. ročníku formou skupiny voliteľných predmetov špecializáciu v oblasti pozemného staviteľstva, rekonštrukcií a adaptácií budov, návrhára dispozícií a interiérov budov a získania technických a manuálnych zručností v konštrukcii šikmých striech.

   Odborné predmety v študijnom odbore geodézia, kartografia a kataster sú zamerané najmä na konkrétnu prácu s meračskými prístrojmi, vyhodnotením a spracovaním údajov.

   Odborné predmety sa vyučujú s podporou počítačových systémov pri vypracovávaní úloh, ročníkových projektov a maturitných skúšok.

   Úspešné ukončenie štúdia je predpokladom pokračovania v štúdiu na vysokých školách najmä technického charakteru.

   Vyučuje sa anglický alebo nemecký jazyk podľa výberu.

   Škola má v správe internát so školskou jedálňou. V rámci mimoškolských aktivít sa realizuje bohatá športová činnosť, a to krúžky volejbalu, basketbalu, posilňovania a záujmové krúžky odborného a spoločenského zamerania, kultúry, jazykového vzdelávania a školského časopisu. Organizujú sa lyžiarske kurzy, letné  plavecké a turistické kurzy, odborné exkurzie, jazykové pobyty v zahraničí. Ďalej sa v škole organizujú kultúrne a spoločenské podujatia, návštevy divadiel, zábavné, spoločenské akcie v rámci študentských aktivít a pod.

   Študenti majú voľný, bezplatný prístup na internet. 

 

Bližšie informácie:

033/5521103
e-mail:sekretariat@spslomontt.sk

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
  Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
 • +421 33 5521 107 spojovateľ
  +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Ján Godály
  +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Ing. Marcel Chrvala, Mgr. Andrea Červenková
  +421 33 5521 157 kuchyňa
  +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod)
  alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk

Fotogaléria